Creating and Building: Celso Bastos

Art: Raphael Mendes

Photos: Raphael Mendes and João Alfredo

Thanks to Raphael Mendes, Marco Pereira, Egberto Gismonti, Katia Cortes, Helio Rocha, Masanori Ohashy, Luiz Marcos Vasconcelos, Débora Amorim, Luis Roberto Pinheiro, Gilberto Mineiro, Eugênio Matos and Leila Ollaik.

©2003-2012 Alma Brasileira Trio - All rights reserved

trio@almabrasileira.com